Udhërrëfyesi rajonal për qeverisje të mirë i Ballkanit Perëndimor

Në periudhën midis dhjetorit të vitit 2018 dhe marsit të vitit 2019, konsorcium i përbërë nga 6 vende të rajonit dhe Fondacioni Westminster për Demokraci e zhvilluan Indeksin rajonal të hapjes, i cili shërbeu si një indikator për matjen e përqindjes së transparencës së qeverive dhe ministrive në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe disponueshmërinë e informacioneve për qytetarët.

Udhërrëfyesi rajonal për qeverisje të mirë në Ballkanin Perëndimor, i bashkon planet e veçanta aksionale kombëtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe përfshin rekomandime të nivelit të lartë për secilin institucion me qëllim të përmirësimit të transparencës së tyre. Në këtë dokument janë shqyrtuar një numër çështjesh, duke i ndjekur parimet e transparencës: nga miratimi i një politike qendrore të hapjes në nivelin ekzekutiv e deri tek publikimi i rregullt i listave zgjedhore të deputetëve, a mbajnë autoritetet gjyqësore ueb-faqe të azhurnuara dhe a i publikojnë vetëqeverisjet lokale informatat në kohë, etj.

Në bazë të këtyre matjeve, të bazuara në standardet ndërkombëtare, u përgatitën Planet Kombëtare për qeverisje të mirë me rekomandime dhe aktivitete themelore. Udhërrëfyesin kombëtar për qeverisje të mirë për institucionet shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut mund ta shihni këtu.

Indeksi rajonal i hapjes, duke demonstruar publikisht se si funksionojnë institucionet e ndryshme në këto fusha, do t’i motivojë institucionet t’i miratojnë dhe t’i zbatojnë disa nga hapat e propozuar për veprim, ta përmirësojnë shkallën e hapjes, dhe rrjedhimisht, rezultati i indeksit për vitin e ardhshëm të jetë në një nivel më të lartë.

 

Shihni dokumentin Plani rajonal për qeverisje të mirë në Ballkanin Perëndimor.

 

Projekti Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore – ACTION SEE, është i financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementohet nga Fondacioni Metamorfozis, Fondacioni Westminster për demokraci, CRTA – Qendra për hulumtim, transparencë dhe llogaridhënie, Shoqata e e qytetarëve “Why not?”, Qendra për tranzicion demokratik, Open Data Kosovo (ODK) dhe Lëvizja Mjaft!.

Pikëpamjet e shprehura në këto hulumtime janë ekskluzivisht të autorëve dhe të hulumtuesve.

Strategjia për Transparencë e Qeverisë së RMV-së, me Plan Veprimi për periudhën 2023-2026

Qeveria ka shqyrtuar dhe miratuar Strategjinë për Transparencë të Qeverisë së RMV-së, me Plan Veprimi për periudhën 2023-2026, të propozuar nga Kabineti i Zëvendëskryeministres për Politika të Qeverisjes së Mirë, Sllavica Gërkovska. Fushat prioritare, sipas Strategjisë, janë: avancimi i transparencës aktive, avancimi i qasjes në informata me karakter publik, avancimi i transparencës fiskale të Qeverisë […]

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e […]

Vëllimi “Manipulimi i diskursit publik: dezinformimi dhe propaganda”

Vëllimi “Manipulimi i diskursit publik: dezinformimi dhe propaganda” është një përmbledhje e rëndësishme për këdo që dëshiron të kuptojë fushën komplekse të dezinformimit, e cila po përhapet me shpejtësi të madhe vitet e fundit. Një sërë tekstesh, artikujsh botohen në një vend, kontrollime faktesh, analiza dhe rishikime, të cilat i referohen vitit 2023. Ky botim […]