Vizualizim – Shërbimet elektronike në Ballkanin Perëndimor dhe pse kanë rëndëse ato

Shërbimet elektronike qeveritare mund të përkufizohen si shërbime automatike më të thjeshta për t’u përdorur nga qytetarët.

Ato përfaqësojnë një zgjidhje efektive në çështjet e qeverisjes, si dhe rrisin transparencën qeveritare.

Duke thjeshtëzuar procedurat dhe duke siguruar hapjen institucionale, përmirësohet edhe përfshirja qytetare në proces, gjë e cila ndikon në rritjen e shkallës së besimit ndaj institucioneve.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_________________________________________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.