Zbulimi proaktiv i informacionit: Udhëzime dhe praktika

 

Shteti ëshë një çështje publike. Është një besim i përgjithshëm se rendet demokratike mund të funksionojnë në mënyrën më të mirë të mundshme vetëm atëherë kur publiku është i informuar për punën e zyrtarëve të shtetit dhe zyrtarëve publik. Për të aritur këtë qëllim, kushtetutat e shteteve moderne parashtrojnë disa ganracione të veçanta që qytetarët në këto demokraci moderne kanë të drejtën themelore të jenë të informuar për veprimet e autoriteteve shtetërore.

Qytetarët mund ta ushtrojnë këtë të drejtë pavarësisht nëse informacioni u përket atyre dhe qëllimit për të cilin ata synojnë ta përdorin atë. E drejta për qasje të lirë në informacion është një e drejtë themelore e garantuar me kushtetutë, konventa ndërkombëtare dhe legjislacionin kombëtar. Në të kundërt, disa parime bazë janë vendosur falë përpjekjeve të organizatave ndërkombëtare të shoqërisë civile.

Ky udhëzues synon të sistemojë praktikat dhe rekomandimet e mira për arritjen e një niveli më të madh të hapjes së institucioneve, duke u fokusuar në informacionin që duhet t’i prezantohet publikut – gjë që përfundimisht mund të çojë në forcimin e kapaciteteve të institucioneve për të zbatuar detyrimet në fushën e qasjes të lirë në informacion.

Ky udhëzues u krijua në kuadër të projektit “Përdorimi i mediave të reja për të promovuar transparencën e qeverisë” i mbështetur financiarisht nga National Endowment for Democracy.

 

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e […]

Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja në proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2023

Në vitin 2023, krijimi dhe përhapja e dezinformatave janë identifikuar jo vetëm si problem mediatik, por edhe si problem sigurie, i cili e prish funksionimin e institucioneve demokratike dhe sferën mediatike, duke shkaktuar rreziqe të mëdha për të gjithë shoqërinë, duke kërcënuar të drejtat themelore të njeriut – nga siguria personale dhe shëndeti deri te […]

Vlerësimi i qeverisjes së mirë së pushtetit ekzekutiv në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të Hapjes

Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci, Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Llogaridhënie, Teknologji dhe Rrjet i Institucioneve të Hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të qeverisjes së mirë të pushtetit ekzekutiv të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor […]