Zbulimi proaktiv i informacionit: Udhëzime dhe praktika

 

Shteti ëshë një çështje publike. Është një besim i përgjithshëm se rendet demokratike mund të funksionojnë në mënyrën më të mirë të mundshme vetëm atëherë kur publiku është i informuar për punën e zyrtarëve të shtetit dhe zyrtarëve publik. Për të aritur këtë qëllim, kushtetutat e shteteve moderne parashtrojnë disa ganracione të veçanta që qytetarët në këto demokraci moderne kanë të drejtën themelore të jenë të informuar për veprimet e autoriteteve shtetërore.

Qytetarët mund ta ushtrojnë këtë të drejtë pavarësisht nëse informacioni u përket atyre dhe qëllimit për të cilin ata synojnë ta përdorin atë. E drejta për qasje të lirë në informacion është një e drejtë themelore e garantuar me kushtetutë, konventa ndërkombëtare dhe legjislacionin kombëtar. Në të kundërt, disa parime bazë janë vendosur falë përpjekjeve të organizatave ndërkombëtare të shoqërisë civile.

Ky udhëzues synon të sistemojë praktikat dhe rekomandimet e mira për arritjen e një niveli më të madh të hapjes së institucioneve, duke u fokusuar në informacionin që duhet t’i prezantohet publikut – gjë që përfundimisht mund të çojë në forcimin e kapaciteteve të institucioneve për të zbatuar detyrimet në fushën e qasjes të lirë në informacion.

Ky udhëzues u krijua në kuadër të projektit “Përdorimi i mediave të reja për të promovuar transparencën e qeverisë” i mbështetur financiarisht nga National Endowment for Democracy.

 

Rekomandime Për Veprim Të Përbashkët Për Të Ndërtuar Rezistencë Shoqërore Ndaj Efekteve Të Dëmshme Të Dezinformatave

Si rezultat i procesit të hulumtimit dhe analizës së të dhënave në kuadër të aktiviteteve për luftimin e dezinformatave, të plotësuar përmes procesit të konsultimeve të hapura ndërmjet Fondacionit për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, Këshillit për Etikën në Media (KEMM), Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), Sindikatës së Gazetarëve dhe Punëtorëve Mediatikë (SGPM), Institutit […]

Vlerësimi i katërt i përputhshmërisë së shërbimeve dhe mjeteve digjitale ekzistuese dhe të planifikuara me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – maj 2023

Ky publikim përmban vlerësime për shkallën e përputhshmërisë së shërbimeve publike elektronike me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Vlerësimi është kryer në janar 2023 sipas Metodologjisë për vlerësimin e përputhshmërisë së shërbimeve publike digjitale me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Ky vlerësim është vazhdimësi e tre vlerësimeve të mëparshme të kryera […]

Fjalorth i termave që lidhen me Agjendën Digjitale

Gjatë tre viteve të fundit, anëtarët e rrjetit ICEDA kanë mbledhur dhe sqaruar terma të rëndësishëm për qytetarët në lidhje me Agjendën Digjitale, për të çmitizuar koncepte të caktuara dhe për ta sjellë transformimin digjital më afër të gjithë aktorëve. Ky fjalorth përmban 39 terma që lidhen me Agjendën Digjitale. Ky dokument është në dispozicion […]