Njoftim për thirrje për aplikime

04.05.2021

Në Fokus

Rrjetit për Rritjen e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA publikon

SHPALLJE

THIRRJE PËR APLIKIME

ICEDA ka kënaqësinë t’ju informojë për Thirrjen për aplikime që do të ofronte mbështetje për OShC-të për të promovuar Agjendën Digjitale përmes ciklit të dytë të skemës së granteve për grante të vogla LOT 2: Dhënia e granteve për Iniciativat për avokimin Agjendën Digjitale, dhënia e 15 granteve të vogla për OShC-të nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia Veriut dhe Serbia (qëllimi është përafërsisht 3 grante për çdo vend), në rangun prej 3.000 deri 7.000 euro për grant. Kohëzgjatja e zbatimit të granteve individuale është 6 muaj.

ICEDA do të sigurojë mbështetje për OShC-të për të zbatuar iniciativa në vendet e tyre, duke dhënë grante të vogla që do të kontribuojnë për arritjen e objektivave të përgjithshme të mëposhtme:

  • të rritet kapaciteti i OShC-ve dhe i mediave për t’u përballur me sfidat që lidhen me agjendën digjitale, duke u mundësuar të bëhen pjesëmarrës aktivë në këtë proces;
  • të forcohet roli i OShC-ve për t’i ndihmuar institucionet shtetërore që ta shfrytëzojnë sa më mirë potencialin e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit (TIK), me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të tyre elektronike (e-shërbimeve) për qytetarët, dhe të rritet hapja e tyre, duke përfshirë edhe arritjen e transparencës dhe përgjegjshmërisë më të madhe përmes zhvillimit të sistemeve efikase të e-qeverisë;
  • të forcohet besimi dhe siguria në internet duke siguruar trajnime dhe ngritjen e vetëdijes përmes rrjetit të OQ-ve që i promovojnë njohuritë elementare dhe shkathtësitë digjitale, si dhe përfshirjen digjitale në nivel rajonal, kombëtar dhe lokal.
  • të rritet dukshmëria së çështjeve që lidhen me Agjendën digjitale në shoqërinë civile dhe mediat.
  • të rritet kërkesa e qytetarëve për e-shërbime cilësore përmes trajnimeve dhe ngritjes së vetëdijes nga OShC-të.

Pështatshmëria e kandidatëve

Kandidatët dhe bashkë-kandidatët duhet:

  • të jenë organizata jofitimprurëse dhe të jenë të regjistruara si organizatë e shoqërisë civile;
  • të jenë të regjistruara në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut ose Serbi të paktën 1 vit përpara datës së publikimit të thirrjes;
  • është drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen dhe menaxhimin e projektit me bashkë-aplikuesin/(t), dhe;
  • të kenë përvojë njëvjeçare në zbatimin e projekteve në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut ose Serbi.

Një organizatë mund të aplikojë vetëm me një aplikim për projekt si kandidat kryesor dhe mund të marrë pjesë në vetëm një aplikim shtesë për projekt si bashkë-aplikues/partner. Një organizatë mund të marrë pjesë në dy projekte. Gjithashtu, një organizatë mund të marrë pjesë në më së shumti dy projekte si partner.

Partneriteti me të paktën një organizatë mediatike / medie është i detyrueshëm për të siguruar një shtrirje më të mirë.

Thirrja e plotë për aplikime do të shpallet në javën e tretë të majit 2021.

Ndiqni profilet në Facebook dhe Twitter me @ICEDAproject për më shumë informacion mbi projektin.

 

Projekti “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA” është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Fondacioni Metamorfoza, Të dhënat e hapura Kosovë – (Open Data Kosovo) (ODK), Akademia për e-qeverisje (eGA), Qendra për Hulumtim, Transparencë dhe Llogaridhënie – CRTA, Lëvizja MJAFT, OJQ-ja 35 MM.

Ndaje:

mediumski-item-img-1.png

THIRRJE TË HAPUR për shprehjen e interesit për anëtarësim të përfaqësuesve nga organizatat e interesuara të shoqërisë civile në Këshillin për Koordinimin dhe Monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2024-2026

Thirrja e hapur duhet të mundësojë paraqitjen e 8 (tetë) përfaqësuesve nga organizatat e interesuara të shoqërisë civile që i ndajnë vlerat e Partneritetit për Qeverisje të Hapur dhe angazhohen për pjesëmarrje, hapje dhe llogaridhënie më të madhe të autoriteteve dhe i zbatojnë ato parime në punën e tyre, për pjesëmarrjen e tyre në Këshillin […]

mediumski-item-img-1.png

Shpallje për punësimin e udhëheqësit/es së projekteve

Informata themelore Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, përmes programit të tij “Mediat për Demokraci”, pranon se një shoqëri e informuar është thelbësore për të garantuar llogaridhënie si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Aktivitetet që “Metamorfozis” i realizon në kuadër të këtij programi synojnë të krijojnë një mjedis në të cilin […]

mediumski-item-img-1.png

Indeksi i hapjes: Është duke u zhvilluar rrethi i tetë i matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ

Rrjeti ACTION SEE – Rrjeti për Përgjegjësi, Teknologji dhe Hapje të Institucioneve në Evropën Juglindore me mbështetjen e Fondit Kombëtar për Demokraci (NDI) përmes projektit Përdorimi i Mediave të Reja për të Promovuar Transparencën e Qeverisë (Using New Media to Promote Government Transparency), filloi rrethi i tetë e matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit […]