Третиот состанок на Управниот комитет на ИЦЕДА се одржа на 12.08.2021 година преку ЗООМ, на кој се дискутираше за примените апликации на Повикот за апликации што ќе обезбедат поддршка на ГО за промовирање на Дигиталната агенда преку вториот циклус на шеми за мали грантови ЛОТ 2: Доделување грантови за Иницијативи за застапување за дигитална агенда. Целта на повикот е доделување 15 мали грантови за ГО од Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија (целта е приближно 3 грантови по земја), во опсег помеѓу 3.000 евра и 7.000 евра по грант. Времетраењето за спроведување на предвидените индивидуални грантови е 6 месеци.

Членови на Управниот одбор и заменици членови Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академијата за е-владеење (Естонија), Левизија Мјафт! (Албанија), НВО 35мм (Црна Гора) и ОДК – Отворени податоци Косово (Косово), сите вклучени во проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, беа присутни на состанокот, вклучително и координаторите на Националниот проект од секоја од споменатите земји.

Добиени се вкупно 67 апликации од ГО од Западен Балкан, и секој од координаторите на Националниот проект ги презентираше предлозите добиени од нивните земји за кои сметаат дека имаат најголем потенцијал да бидат успешни и одржливи во рамките на нивната локална реалност, со одредени адаптации.

На состанокот, Управниот комитет разговараше за основната цел на Повикот во врска со примените апликации, програмата и административните капацитети на апликантите, нивната иновативност и значајно партнерство со медиумите во соодветната земја. Заклучокот од состанокот е треба да се одржат посети и понатамошни преговори со кандидатите влезени во потесен избор во секоја од земјите. По преговарачкиот процес, врз основа на направените подобрувања и адаптации, Управниот комитет ќе може да гласа за доделување грант, или доколку има потреба, да продолжи со преговори.

——————————————————————————————————————————————

Проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА“ е кофинансиран од Европската унија и го спроведуваат Фондација Метаморфозис, Оворени податоци Косово (ODK), Академија за е-владеење (eGA), Центар за истражување, транспарентност и отчетност – CRTA, Lëvizja MJAFT, НВО 35 MM.

Сподели: