Фотографија од тренингот на националната мрежа

Trajnimi u organizua dhe u realizua nga Fondacioni Metamorfozis, nga ana koordinatorit kombëtar të projektit, Elena Ignatova, ndërsa morrën pjesë të gjithë anëtarët e rrjetit kombëtar për përfaqësim gjatë menaxhimit me e-mbeturina.

Disa nga temat që u përfshinë në trajnim janë:

  • Pse aparatet elektronike dhe e-mbeturinat kërkojnë qasje të veçantë
  • Si të minimizohet ndikimi i e-mbeturinave
  • Gjendja me e-mbeturinat në Maqedoni
  • Identifikimi dhe analizimi i problemit me e-mbeturinat
  • Krijimi i planit për përfaqësim
  • Planifikimi i fushatës publike për ngritje të vetëdijes publike për e-mbeturina

Në periudhën e ardhshme rrjeti kombëtar do të realizojë fushatë publike për ngritje të vetëdijes për pasojat dhe problemet me e-mbeturinat, si dhe për edukim se si të menaxhohet në mënyrë të drejtë me të. Nëpër tërë vendin do organizohen mbi 30 ngjarje publike. Detaje rreth ngjarjeve dhe korniza kohore e mbajtjes së tyre do të publikohen së shpejti në këtë ueb-faqe.

Ndaje: