Udhëzues – Përfshirja taktike e të dhënave

Fondacioni Metamorfozis i është përkushtuar forcimit të rolit të sektorit civil në përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve në nivel qendror dhe lokal. Aktivitetet që i realizon Fondacioni Metamorfozis synojnë krijimin e një mjedisi në të cilin zëri i qytetarëve do të ketë ndikim dhe do të kontribuojë për zgjidhjen e problemeve, duke siguruar informata dhe mjete për mjetet për kërkimin e përgjegjësisë për përmirësimin e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve.

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, përmes mbështetjes teknike, trajnimeve, ngjarjeve për ngritjen e vetëdijes dhe bashkëpunimit me organizatat lokale të shoqërisë civile, Metamorfozis angazhohet për një qytet të hapur dhe promovimin e të dhënave të hapura.

Promovimi i iniciativës “Qyteti i hapur” është me rëndësi thelbësore për përpjekjet për të rritur transparencën në qeverisjen lokale. Rritja e disponueshmërisë së të dhënave të vetëqeverisjes lokale çon në qytetarë dhe shoqëri civile më të informuar, dhe rrjedhimisht edhe me përgjegjësi më të madhe. Krijimi i shprehisë së pushteteve lokale për të shkëmbyer të dhëna, gjithashtu, ndihmon në ndryshimin e mendësisë së nëpunësve publikë drejt një përfshirje më të madhe të publikut. Qytetet sot përballen gjithashtu me një sfidë tjetër kritike kur bëhet fjalë për përmbushjen e potencialit të të dhënave të hapura: ai shkon përtej thjesht ofrimit të qasjes në të dhëna për të lehtësuar në mënyrë aktive përdorimin e të dhënave nga palët e interesuara në mënyra që do të kenë ndikim në komunitet.

Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me ekspertë të qyteteve të hapura, e përktheu dhe e lokalizoi Udhëzuesin për qytete të hapura.

Udhëzuesi taktik për qytete të hapura është krijuar për të ndihmuar të punësuarit në komuna që të katalizojnë përdorimin e të dhënave të hapura për të adresuar në mënyrë kuptimplote problemet lokale dhe për të përfshirë qytetarët në proceset vendimmarrëse.

VIzualizim: Gjuha e urrejtjes në bazë gjinore në mediat online në Maqedoninë e Veriut

“Nuk duhet të synojmë sigurinë e hapësirës kibernetike, por sigurinë në hapësirën kibernetike.” Kapitulli 5, gjegjësisht Ngritja e urrejtjes në internet: Gjuha e urrejtjes në hapësirën kibernetike që synon gratë në Maqedoninë e Veriut bazohet në hulumtimin e kryer në Maqedoninë e Veriut, qëllimi i të cilit është të identifikojë komponentin gjinor të rasteve të […]

VIzualizim: Gjuha e urrejtjes në bazë gjinore në mediat online në Maqedoninë e Veriut

“Nuk duhet të synojmë sigurinë e hapësirës kibernetike, por sigurinë në hapësirën kibernetike.” Kapitulli 5, gjegjësisht Ngritja e urrejtjes në internet: Gjuha e urrejtjes në hapësirën kibernetike që synon gratë në Maqedoninë e Veriut bazohet në hulumtimin e kryer në Maqedoninë e Veriut, qëllimi i të cilit është të identifikojë komponentin gjinor të rasteve të […]

Aktiviteti në internet, dëmi i drejtpërdrejtë: Raste studimore mbi gjininë dhe sigurinë kibernetike në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkanin Perëndimor

“Nuk duhet të synojmë sigurinë e hapësirës kibernetike, por sigurinë në hapësirën kibernetike.” Libri e eksploron kryqëzimin midis gjinisë dhe sigurisë kibernetike në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Gjashtë raste studimore analizojnë se si gratë, vajzat dhe njerëzit LGBTQ+ janë shtyrë nga hapësirat kibernetike për shkak të abuzimeve që i shkelin të drejtat e tyre. Studiuesit […]