Udhëzues – Përfshirja taktike e të dhënave

Fondacioni Metamorfozis i është përkushtuar forcimit të rolit të sektorit civil në përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve në nivel qendror dhe lokal. Aktivitetet që i realizon Fondacioni Metamorfozis synojnë krijimin e një mjedisi në të cilin zëri i qytetarëve do të ketë ndikim dhe do të kontribuojë për zgjidhjen e problemeve, duke siguruar informata dhe mjete për mjetet për kërkimin e përgjegjësisë për përmirësimin e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve.

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, përmes mbështetjes teknike, trajnimeve, ngjarjeve për ngritjen e vetëdijes dhe bashkëpunimit me organizatat lokale të shoqërisë civile, Metamorfozis angazhohet për një qytet të hapur dhe promovimin e të dhënave të hapura.

Promovimi i iniciativës “Qyteti i hapur” është me rëndësi thelbësore për përpjekjet për të rritur transparencën në qeverisjen lokale. Rritja e disponueshmërisë së të dhënave të vetëqeverisjes lokale çon në qytetarë dhe shoqëri civile më të informuar, dhe rrjedhimisht edhe me përgjegjësi më të madhe. Krijimi i shprehisë së pushteteve lokale për të shkëmbyer të dhëna, gjithashtu, ndihmon në ndryshimin e mendësisë së nëpunësve publikë drejt një përfshirje më të madhe të publikut. Qytetet sot përballen gjithashtu me një sfidë tjetër kritike kur bëhet fjalë për përmbushjen e potencialit të të dhënave të hapura: ai shkon përtej thjesht ofrimit të qasjes në të dhëna për të lehtësuar në mënyrë aktive përdorimin e të dhënave nga palët e interesuara në mënyra që do të kenë ndikim në komunitet.

Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me ekspertë të qyteteve të hapura, e përktheu dhe e lokalizoi Udhëzuesin për qytete të hapura.

Udhëzuesi taktik për qytete të hapura është krijuar për të ndihmuar të punësuarit në komuna që të katalizojnë përdorimin e të dhënave të hapura për të adresuar në mënyrë kuptimplote problemet lokale dhe për të përfshirë qytetarët në proceset vendimmarrëse.

Vlerësimi i qeverisjes së mirë në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të hapjes – Kuvendi dhe pushteti ekzekutiv – matja për vitin 2021

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të […]

Indeksi i hapjes së vetëqeverisjes lokale për vitin 2022

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022. Vlerësimi është rezultat i hulumtimit të realizuar në bazë të Indeksit të Hapjes. Hulumtimi për vitin 2022 tregoi […]

Ndërveprimi me qytetarët online

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të […]