Matja e shërbimeve të e-pushtetit në Maqedoni

Kjo është matja e katërt e onlajn-sofistikimit në nivel qeveritar në Maqedoni. Matja është
bërë në periudhën mars/prill 2008 dhe kjo pasqyron gjendjen e projekteve të realizuara në
vitin 2008. Kësaj radhe kemi punuar sipas sistemit të ri të vlerësimit të Kepxheminit prej
pesë niveleve, te i cili niveli i pestë u shtua me qëllim që të përfshihet ideja për dhënie
proaktive dhe të automatizuar të shërbimeve. Në këtë dokument do ta krahasojmë
zhvillimin e shërbimeve të e-qeverisë në Maqedoni me sistemin e vjetër prej 4 niveleve
dhe do ta krahasojmë gjendjen në Maqedoni me vendet e tjera të BE duke përdorur
sistemin për vlerësim prej 5 niveleve.