Udhëzues i shkurtër për teoritë e konspiracionit

Publikimi “Udhëzues i shkurtër për teoritë e konspiracionit” është një vazhdim i doracakut për edukim jo-formal për edukim mediatik “Mendim kritik deri te demaskimi i dezinformatave” i publikuar më parë në kuadër të projektit “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike – KriThink”, të cilin Fondacioni Metamorfozis dhe “Eurothink” e zbatojnë me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Doracaku shërben si material kyç edukativ për forcimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe një rrethi më të gjerë qytetarësh për t’u përballur me manipulimet mediatike.