Претставник на мрежата ACTION SEE учествуваше на 10-та меѓународна конференција за одржливо управување со цврст отпад што се одржа на Крит во периодот 21-24 јуни 2023 година. Бојана Вујучиќ од Фондација Дивац учествуваше на конференцијата и претстави свој авторски труд за состојбата со управувањето со цврст отпад во Србија.

Конференцијата имаше за цел да го реши значајното прашање за одржливо управување со цврст отпад преку промоција на безбедни практики и ефективни технологии. Конференцијата се фокусираше главно на современи технологии за цврст отпад. Таа го поттикне интересот на научниците и граѓаните и да ги информираше за најновите случувања во областа на управувањето со комуналниот цврст отпад. Сепарација на изворот, биолошки третман, третман во централните капацитети, превенција на отпад, искористување на биоотпад, промоција на рециклирање, технологии од отпад до енергија и обновување на енергија, паметни технологии за управување со отпад, управување со тиња, земјоделски и сточарски отпад, управување со специфичен отпад во потоци (градежен отпад, отпад од електрична и електронска опрема, итн.), биотехнологија, најдобри достапни техники, мрежи за симбиоза, потрошувачка и заштеда на енергија, јаглерод и вода, иницијативи за нула отпад, пластика и биопластика, морско отпадоци, беа главните теми на конференцијата. Посебно внимание се посвети на изгледите за валоризација и производите од цврст отпад, како што се: биогоривата, компостот и материјалите.

rbt

Сподели: