Një përfaqësues i rrjetit ACTION SEE mori pjesë në Konferencën e 10-të Ndërkombëtare për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Mbeturinave të Ngurta të mbajtur në Kretë në periudhën 21-24 qershor 2023. Bojana Vujuçiq nga Fondacioni Divac mori pjesë në konferencë dhe prezantoi punimin e saj autorial mbi gjendjen e menaxhimit të mbeturinave të ngurta në Serbi.

Konferenca synonte të trajtonte çështjen e rëndësishme të menaxhimit të qëndrueshëm të mbeturinave të ngurta përmes promovimit të praktikave të sigurta dhe teknologjive efektive. Konferenca u fokusua kryesisht në teknologjitë moderne të mbeturinave të ngurta. Ajo e nxiti interesimin e shkencëtarëve dhe të qytetarëve dhe i informoi ata për zhvillimet më të fundit në fushën e menaxhimit të mbeturinave të ngurta komunale. Ndarja në burim, trajtimi biologjik, trajtimi në objektet qendrore, parandalimi i mbeturinave, përdorimi i mbeturinave biologjike, promovimi i riciklimit, teknologjitë nga mbeturinat tek energjia dhe ripërtëritja e energjisë, teknologjitë inteligjente për menaxhimin e mbeturinave, menaxhimi i llumit, mbeturinat bujqësore dhe blegtorale, menaxhimi i mbeturinave specifike në lumenj (mbeturinat e ndërtimit, mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike, etj.), bioteknologjia, teknikat më të mira të disponueshme, rrjetet e simbiozës, konsumi dhe ruajtja e energjisë, karboni dhe uji, iniciativat për zero mbeturina, plastika dhe bioplastika, mbeturinat detare, ishin temat kryesore të konferencës. Vëmendje e veçantë iu kushtua perspektivës së valorizimit dhe produkteve të mbeturinave të ngurta, siç janë: biokarburantet, kompostoja dhe materialet.

rbt

Ndaje: