Мени

Konferenca “Qëndrueshmëria e mediave të reja”

Më 11 maj 2013, e shtunë, u mbajt konferenca për qëndrueshmërinë e mediave të reja në Maqedoni, ku morën pjesë rreth 80 përfaqësues nga sektori medial, si gazetarë dhe redaktorë, përfaqësues të organizatave joqeveritare, agjenci të marketingut dhe ekspertë ndërkombëtarë. Organizator i ngjarjes ishte fondacioni Metamorfozis, dhe u realizua me ndihmën financiare të ambasadës së SHBA-ve. Qëllimi i konferencës ishte të përcillen përvojat e ekspertëve ndërkombëtarë Markus Ikstad, drejtori komercial iStreamworks Interactive dhe Toni Gabriq, kryeredaktor i H-Alter.org dhe ato të shfrytëzohen në kontekstin e Maqedonisë për prezantimin e të cilave ...

Qasje e lirë në informatat me karakter publik

Republika e Maqedonisë miratoi ligjin për qasje të lirë në informatat me karakter publik në vitin 2006, ndërsa korniza ligjore ishte e avancuar me ndryshimet e ligjit në vitin 2010. Pavarsisht nga zhvillimi premtues i kornizës ligjore, shpesh është vështirë të vlerësohet dhe të dihet se sa në fakt këto ligje korrespondojnë me realitetin dhe sa aplikohen në praksë të njëjtat.   Prandaj, Fondacioni Shoqëri e hapur – Maqedoni në bashkëpunim me partnerët e saj Transparencë Maqedoni, Fondacioni Metamorphosis, Shoqata Maqedonase e avokatëve të rinj, forumi arsimor rinor dhe Civil – qendra për liri, përmes ueb-faqes spinfo.org.mk vë në dispozicion ...

Zgjedhje të lira dhe të drejta 2011

Fushata u përqëndrua në Kodin e Sjelljes për Zgjedhjet e lira dhe të drejta 2011 dhe është i bazuar në mësimet e nxjerra nga zgjedhjet e kaluara, duke u bërë thirrje liderëve të partive, kandidatëve dhe aktivistëve për të vepruar në përputhje me standardet ndërkombëtare për zgjedhje. Projekti është onlajn versioni i fushatës “Zgjedhje të lira dhe të drejta 2011”, i kryer nga Instituti Kombëtar Demokratik për Çështje Ndërkombëtare (IKD) dhe organizata të tjera lokale qytetare. Projekti është segment i shoqëruar, duke pasur parasysh fushatën mediale në një nivel të lartë dhe fushatës lokale në terren. E gjithë fushata për kodet e ...

Njerëzit me aftësi të kufizuara janë qytetarë aktivë

Цел на проектот е да се обезбедат подобри можности за лицата со хендикеп, за тие да станат рамноправни и активни учесници - социјално и економски - во македонското општество.

Politikë kombëtare për softuer të lirë

Projekti ka për qëllim të krijojë dokument për politikën kombëtare për softuer të lirë (me kod të hapur) për qeverinë qendrore dhe lokale, sipas shembullit të e-Kroacisë, me qëllim që të arrihet efikasitet më i madh në punën e organeve shtetërore si dhe për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies gjatë prokurimit të pajisjeve kompjuterike dhe softuerit. Projektin e implementon Softuer i lirë Maqedoni me përkrahjen e Metamorphosis dhe Fondacioni Institut shoqëri e hapur, në bashkëpunim me Ministrinë për shoqëri informatike dhe administratë në RM. Rezultatet e pritura: Zbatim të procesit gjithpërfshirës për krijimin e politikës ...

Nxitja për krijimin e e-përmbajtjeve

Ky projekt ka për qëllim ta nxisë krijimin e e-përmbajtjeve lokale në Maqedoni, duke e rritur nivelin e produksionit onlajn të përmbajtjeve në gjuhët lokale, si dhe kualitetin e përmbajtjeve që janë në dispozicion, veçanërisht të atyre që kanë të bëjnë me arsimin dhe qasjen e hapur. Projekti do të shfrytëzojë qasje të dyfishtë për ngritjen e kapaciteteve të krijuesve potencialë dhe atyre ekzistues të përmbajtjeve, dhe do të sigurojë infrastrukturë digjitale për motivimin e krijimeve të tilla duke u bazuar në promovimin e përmbajtjeve në gjuhët lokale dhe informatën kthyese nga shfrytëzuesit. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të ...

Pjesëmarrje aktive qytetare nëpërmjet përdorimit të teknologjive të reja

Projekti ka për qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve nëpërmjet hapjes së proceseve të tyre për qytetari aktive, të cilat do të çojnë në rritjen e kohezionit të brendshëm të shoqërisë maqedonase dhe përshpejtimin e integrimit të saj në BE. Projekti do të fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve lokale për të formuar partneritete dhe rrjete për të zbatuar vlerat e qytetarisë aktive përmes trajnimit kryesisht të orientuara në organizatat jo-qeveritare dhe aktivistëve qytetarë potencijal. Këto aktivitete do të kryhen në bashkëpunim me stafin komunal në komunat ku ka vullnet politik për sigurimin e kushteve për ...

Media sociale për demokraci

Projekti ka për qëllim të mundësojë zhvillim demokratik në Maqedoni, nëpërmjet përdorimit të teknologjive të reja – mediat sociale dhe përmbajtjet e gjeneruara nga qytetarët. Projekti do të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve të aktivistëve të cilët tashmë punojnë në kauzë të përcaktuar në kuadër të komuniteteve të tyre dhe në nivel kombëtar, me qëllim që të sigurojnë  aftësi dhe mjete të cilat do tu mundësojnë të lidhen me njëri-tjetrin dhe me popullatën e përgjithshme. Shfrytëzuesit primar të projektit do të formojnë grupin kryesor të liderëve të cilët do të shpërndajnë më tej njohuritë brenda komuniteteve të tyre dhe në...

Privatësia në internet në mënyrë të lehtë

Projekti ka për qëllim të ndihmojë në zhvillimin e demokracisë dhe shoqërisë së hapur në Maqedoni, duke kontribuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, në fushën e mbrojtjes dixhitale të privatësisë. Objektivat specifike të projektit janë për të rritur vetëdijen e publikut, veçanërisht të fëmijëve, për të drejtat e tyre në lidhje me përdorimin e internetit dhe për tu siguruar informacione dhe njohuri për të mbrojtur këto të drejta përmes mjeteve teknike dhe ligjore. Rezultatet e pritura: Ngritjen e vetëdijes tek fëmijët për çështjen e privatësisë, veçanërisht për mënyrat se si të zgjidhin këto çështje me anë të përdorimit inovativ ...

Model për komunikim efikas ndërmjet komisioneve për marrëdhënie me komunitetet dhe qytetarët (MKE)

Активностите на проектот беа во насока на подобрување на капацитетите на членовите на Комисиите за односи со заедниците (КОЗ) со цел да станат поефикасни, да се зголеми нивната видливост и способноста за работа во рамките на нивните законски одредени надлежности, преку употребата на нови технологии.