Qasje e lirë në informatat me karakter publik

Republika e Maqedonisë miratoi ligjin për qasje të lirë në informatat me karakter publik në vitin 2006, ndërsa korniza ligjore ishte e avancuar me ndryshimet e ligjit në vitin 2010. Pavarsisht nga zhvillimi premtues i kornizës ligjore, shpesh është vështirë të vlerësohet dhe të dihet se sa në fakt këto ligje korrespondojnë me realitetin dhe […]

Zgjedhje të lira dhe të drejta 2011

Fushata u përqëndrua në Kodin e Sjelljes për Zgjedhjet e lira dhe të drejta 2011 dhe është i bazuar në mësimet e nxjerra nga zgjedhjet e kaluara, duke u bërë thirrje liderëve të partive, kandidatëve dhe aktivistëve për të vepruar në përputhje me standardet ndërkombëtare për zgjedhje. Projekti është onlajn versioni i fushatës “Zgjedhje të […]

Njerëzit me aftësi të kufizuara janë qytetarë aktivë

Цел на проектот е да се обезбедат подобри можности за лицата со хендикеп, за тие да станат рамноправни и активни учесници – социјално и економски – во македонското општество.

Politikë kombëtare për softuer të lirë

Projekti ka për qëllim të krijojë dokument për politikën kombëtare për softuer të lirë (me kod të hapur) për qeverinë qendrore dhe lokale, sipas shembullit të e-Kroacisë, me qëllim që të arrihet efikasitet më i madh në punën e organeve shtetërore si dhe për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies gjatë prokurimit të pajisjeve kompjuterike dhe […]

Nxitja për krijimin e e-përmbajtjeve

Ky projekt ka për qëllim ta nxisë krijimin e e-përmbajtjeve lokale në Maqedoni, duke e rritur nivelin e produksionit onlajn të përmbajtjeve në gjuhët lokale, si dhe kualitetin e përmbajtjeve që janë në dispozicion, veçanërisht të atyre që kanë të bëjnë me arsimin dhe qasjen e hapur. Projekti do të shfrytëzojë qasje të dyfishtë për […]

Pjesëmarrje aktive qytetare nëpërmjet përdorimit të teknologjive të reja

Projekti ka për qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve nëpërmjet hapjes së proceseve të tyre për qytetari aktive, të cilat do të çojnë në rritjen e kohezionit të brendshëm të shoqërisë maqedonase dhe përshpejtimin e integrimit të saj në BE. Projekti do të fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve lokale për të formuar partneritete […]

Media sociale për demokraci

Projekti ka për qëllim të mundësojë zhvillim demokratik në Maqedoni, nëpërmjet përdorimit të teknologjive të reja – mediat sociale dhe përmbajtjet e gjeneruara nga qytetarët. Projekti do të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve të aktivistëve të cilët tashmë punojnë në kauzë të përcaktuar në kuadër të komuniteteve të tyre dhe në nivel kombëtar, me qëllim […]

Privatësia në internet në mënyrë të lehtë

Projekti ka për qëllim të ndihmojë në zhvillimin e demokracisë dhe shoqërisë së hapur në Maqedoni, duke kontribuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, në fushën e mbrojtjes dixhitale të privatësisë. Objektivat specifike të projektit janë për të rritur vetëdijen e publikut, veçanërisht të fëmijëve, për të drejtat e tyre në lidhje me përdorimin […]

Model për komunikim efikas ndërmjet komisioneve për marrëdhënie me komunitetet dhe qytetarët (MKE)

Активностите на проектот беа во насока на подобрување на капацитетите на членовите на Комисиите за односи со заедниците (КОЗ) со цел да станат поефикасни, да се зголеми нивната видливост и способноста за работа во рамките на нивните законски одредени надлежности, преку употребата на нови технологии.

Rrjeti Ballkanik për avokim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave

Проектот со своите активности планира да ги постигне следниве резултати: да ги зголеми соработката и размената на добрите практики за раководење со електронскиот отпад помеѓу сите релевантните страни, да ја подобри јавната свест за правилното раководење со електронскиот отпад, да се зголемат капацитетите на граѓанските организации за лобирање и застапување на правилно раководење со електронскиот отпад, темите поврзани со електронскиот отпад да се почесто застапени во медиумите и бројот на уреди кои се сé уште функционални, а завршиле во отпад да се намали.

Softuer i lirë

Shpallje e koleksionit të aplikacioneve të lokalizuara me softuer të lirë në bashkëpunim me organizatën lokale për softuer të lirë. Qëllimi i këtij aktiviteti është për të plotësuar nevojat bazë të OJQ-ve lokale dhe shfrytëzuesve vendas me promovimin e softuerit të lirë si efikas, racional dhe zgjidhje të ligjshme softuerike për sistemet hibride (kompjutera me […]

Strategjia kombëtare për zhvillimin e shoqërisë informatike

Më 1.04.2005 grupi punues për shoqëri informatike e miratoi Strategjinë kombëtare për teknologjitë e komunikimit dhe të informatikës (TKI) dhe Planin përkatës aksional. Strategjia kombëtare u pranua nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë më 16.06.2005, ndërsa në Kuvend u votua më 21.09.2005.Përgatitja e strategjisë dhe e planit aksional u përkrah nga Fondacioni Instituti shoqëri e […]