Analizë e shërbimeve në komunat e Maqedonisë së Veriut

Pothuajse në çdo strategji që ka të bëjë me zhvillimin e shoqërisë informatike dhe teknologjive digjitale, e që ndërlidhet me reformat e administratës publike, planifikohet që shteti të krijojë mjedis që do të mbështesë inovacionet; do të mundësojë dhënie të shërbimeve të personalizuara, që do jenë lehtësisht në dispozicion, për të gjithë përdoruesit dhe do të kontribuojnë në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve shtetërore. Megjithatë, në vendin tonë, fokusi i këtyre strategjive për digjitalizim i referohet vetëm shërbimeve që i ofron pushteti qendror. Pak vëmendje i kushtohet digjitalizimit të shërbimeve që ofrohen nga njësitë e vetëqeverisjes lokale. Ndonëse, siç tregon kjo analizë, kërkesat dhe pritshmëritë e njësive të vetëqeverisjes lokale janë në rritje, nuk ka një strategji për digjitalizimin e shërbimeve në nivel lokal. Kjo është edhe më e nevojshme në një kohë kur burimet e komunave janë duke u zvogëluar, ndërsa pikërisht teknologjia mund t’u mundësojë atyre të bëjnë më shumë për qytetarët e tyre, edhe atë me më pak burime.

Kjo analizë është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Naumann.

Strategjia për Transparencë e Qeverisë së RMV-së, me Plan Veprimi për periudhën 2023-2026

Qeveria ka shqyrtuar dhe miratuar Strategjinë për Transparencë të Qeverisë së RMV-së, me Plan Veprimi për periudhën 2023-2026, të propozuar nga Kabineti i Zëvendëskryeministres për Politika të Qeverisjes së Mirë, Sllavica Gërkovska. Fushat prioritare, sipas Strategjisë, janë: avancimi i transparencës aktive, avancimi i qasjes në informata me karakter publik, avancimi i transparencës fiskale të Qeverisë […]

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e […]

Vëllimi “Manipulimi i diskursit publik: dezinformimi dhe propaganda”

Vëllimi “Manipulimi i diskursit publik: dezinformimi dhe propaganda” është një përmbledhje e rëndësishme për këdo që dëshiron të kuptojë fushën komplekse të dezinformimit, e cila po përhapet me shpejtësi të madhe vitet e fundit. Një sërë tekstesh, artikujsh botohen në një vend, kontrollime faktesh, analiza dhe rishikime, të cilat i referohen vitit 2023. Ky botim […]