Analizë e shërbimeve në komunat e Maqedonisë së Veriut

Pothuajse në çdo strategji që ka të bëjë me zhvillimin e shoqërisë informatike dhe teknologjive digjitale, e që ndërlidhet me reformat e administratës publike, planifikohet që shteti të krijojë mjedis që do të mbështesë inovacionet; do të mundësojë dhënie të shërbimeve të personalizuara, që do jenë lehtësisht në dispozicion, për të gjithë përdoruesit dhe do të kontribuojnë në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve shtetërore. Megjithatë, në vendin tonë, fokusi i këtyre strategjive për digjitalizim i referohet vetëm shërbimeve që i ofron pushteti qendror. Pak vëmendje i kushtohet digjitalizimit të shërbimeve që ofrohen nga njësitë e vetëqeverisjes lokale. Ndonëse, siç tregon kjo analizë, kërkesat dhe pritshmëritë e njësive të vetëqeverisjes lokale janë në rritje, nuk ka një strategji për digjitalizimin e shërbimeve në nivel lokal. Kjo është edhe më e nevojshme në një kohë kur burimet e komunave janë duke u zvogëluar, ndërsa pikërisht teknologjia mund t’u mundësojë atyre të bëjnë më shumë për qytetarët e tyre, edhe atë me më pak burime.

Kjo analizë është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Naumann.

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e […]

Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja në proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2023

Në vitin 2023, krijimi dhe përhapja e dezinformatave janë identifikuar jo vetëm si problem mediatik, por edhe si problem sigurie, i cili e prish funksionimin e institucioneve demokratike dhe sferën mediatike, duke shkaktuar rreziqe të mëdha për të gjithë shoqërinë, duke kërcënuar të drejtat themelore të njeriut – nga siguria personale dhe shëndeti deri te […]

Vlerësimi i qeverisjes së mirë së pushtetit ekzekutiv në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të Hapjes

Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci, Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Llogaridhënie, Teknologji dhe Rrjet i Institucioneve të Hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të qeverisjes së mirë të pushtetit ekzekutiv të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor […]