mediumski-item-img-1.png

06.06.2022

Thirrje për nëpunësit shtetërorë: Punëtori për të dhënat e hapura

Fondacioni Metamorfozis punon në mënyrë aktive për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve në nivel qendror dhe lokal dhe si pjesë e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, zbaton aktivitete për të rritur hapjen e institucioneve përmes hulumtimit, zhvillimit të kapaciteteve dhe zhvillimit të mjeteve. Në bashkëpunim me MSHIA-në, Fondacioni Metamorfozis planifikon një punëtori […]

mediumski-item-img-1.png

30.05.2022

U zhvillua trajnimi për të dhëna të hapura për katër institucione shtetërore

Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, më 26 dhe 27 maj zhvilloi një trajnim dyditor për të dhënat e hapura për katër institucione shtetërore. Trajnimi i përfshiu temat e mëposhtme: Konceptet e përgjithshme të të dhënave dhe të informacionit, dhe përcaktimi i konceptit të të dhënave të hapura Përfitimet nga […]

mediumski-item-img-1.png

30.05.2022

U mbajt takimi fillestar për zbatimin e aktiviteteve për hapjen të të dhënave të katër institucioneve shtetërore

Në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrjen qytetare, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, organizuan një takim fillestar online për zbatimin e aktiviteteve për hapjen e të dhënave të katër institucioneve shtetërore. Në takimin e mbajtur më 26 maj 2022, u prezantuan aktivitetet e planifikuara për t’u realizuar në […]

mediumski-item-img-1.png

13.04.2022

Në trajnimin e dytë për hapjen e institucioneve morën pjesë aktive 27 nëpunës shtetërorë

Më 4 dhe 5 prill, Fondacioni Metamorfozis, si pjesë e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, e mbajti trajnimin e dytë për hapjen e institucioneve për nëpunësit shtetërorë nga ministritë dhe agjencitë. Në këtë ngjarje morën pjesë aktive 27 nëpunës shtetërorë. Qëllimi i trajnimit ishte ngritja e kapaciteteve të nëpunësve shtetërorë me mjete dhe metoda […]

mediumski-item-img-1.png

16.12.2021

Të dhëna të hapura në pesë institucione të pushtetit qendror

Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës zbatoi aktivitete për ofrimin e mbështetjes për pesë institucione të reja shtetërore për publikimin e të dhënave të hapura. Mbështetja për hapjen e grupeve të të dhënave të institucioneve të pushtetit qendror realizohet në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, ndërsa aktiviteti […]

mediumski-item-img-1.png

27.10.2021

Takimi i parë i Grupit punues për përgatitjen e Propozim-ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA) në bashkëpunim me Fondacionin për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis, e në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, është duke zbatuar aktivitete për harmonizimin e Ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik me Direktivën e BE-së për të Dhënat e Hapura dhe Ripërdorimin e […]

mediumski-item-img-1.png

06.09.2021

Zgjatet thirrja për angazhimin e një eksperti: Përgatitja e Ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik

Fondacioni Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare do t’i sigurojë ndihmë teknike për MSHIA-në për hartimin e Ligjit të ri për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik, i cili duhet të harmonizohet me Direktivën përkatëse të BE-së. Për këtë qëllim, Fondacioni Metamorphosis shpall thirrje për angazhimin e një eksperti i […]

mediumski-item-img-1.png

15.08.2021

Vlerësim i nivelit të zbatimit të Planit Aksional të Strategjisë për Transparencë (2019-2021) në periudhën nëntor 2019 – qershor 2021

Metamorfozis i publikoi rezultatet e monitorimit të tretë gjashtëmujor të zbatimit të Strategjisë për Transparencë (2019-2021). Ky monitorim e vlerëson zbatimin e PA në dy dimensione: (1) a zbatohet në kohën e duhur dhe (2) a zbatohet tërësisht nga një mostër e rastësishme prej 50 institucioneve: 16 ministri dhe 34 organe dhe trupa të pushtetit […]