Мени

Privatësia në epokën digjitale

Me 9 video-storje edukative, Fondacioni “Metamorfozis” në bashkëpunim me APTI (Аsociacionin për teknologji dhe internet) i bashkangjitet fushatës për edukim dhe ngritje të vetëdijes së qytetarëve për sigurinë në internet në Maqedoni. Videot mund t’i shihni dhe t’i shpërndani në këtë link.

Повеќе

Përdorimi i TOR-it

TOR është vegël softuerike që është e dedikuar për rritjen e privatësisë dhe të sigurisë së akiviteteve tona në internet. TOR browser e mbron identitetin tuaj dhe kërkimet tuaja nga format e ndryshme të mbikëqyrjes në internet. Ai, poashtu, është i dobishëm kur përdoret me qëllim që të anashkalohen kufizimet elektronike. TOR-i e mbron anonimitetin tuaj në atë mënyrë që komunikimet tuaja i shpërndan nëpër një rrjet të distribuar të relejeve, në të cilën ...

Повеќе

Fakte edukative të paraqitura nëpërmjet 27 vizatimeve

Më 21 dhe 22 tetor, rreth 20 fëmijë, në dy punëtori edukative figurative të organizuara nga Metamorfozis, gjatë festivalit për të rinj "Xhifoni Maqedoni", ilustruan porosi me fakte interesante edukative, duke përdorur ngjyrna temperi dhe fllomasterë. Ua prezantojmë vizatimet e këtyre fëmijë të talentuar. Në madhësi të plotë, ato gjenden këtu.
Vizatim i Aleksandar Stuparit
Vizatim i Anastasija PopovskitVizatim i Anastasija PopovskiVizatim i Vasil FillkoskitVizatim i Vesa ...

Повеќе

Video tutoriale për multimedia dhe mediume sociale të dedikuara për gazetarë

Në kuadër të projektit Trajnimi i gazetarëve,  fondacioni Metamorfozis përgatiti 8 video tutoriale me qëllim të shtimit të njohurive dhe shkathtësive të gazetarëve me qëllim të adaptimit të tyre me nevojat dhe trendet aktuale në gazetari.

Повеќе

Video e re e animuar për paratë e Maqedonisë

Videoja e animuar “Denarë” është botimi i ri dhe i fundit nga seriali i videove të shkurta dhe të animuara të përgatitur në kuadër të projektit “Iniciativa për resurse të hapura arsimore”. Ashtu sikurse edhe dy videot e para, “Shpejtësia e zërit” që ishte e inspiruar nga lëmia e fizikës dhe “Drejtshkrimi” e inspiruar nga gabimet e shpeshta drejtshkrimore, edhe në këtë video janë paraqitur fakte edukative, kësaj radhe që ndërlidhen me paratë e Maqedonisë.

Повеќе

Videoja e dytë e shkurtër dhe e animuar që na mëson për shpërndarjen e hapur të dijes

Javën e kaluar, në konferencën e-Shoqëri.mk u promovua videoja e dytë nga seria e videove të shkurtëra të animuara për promovimin e konceptit të resurseve të hapura arsimore dhe shpërndarjen e dijes.

Повеќе

Doli videoja e animuar për promovimin e resurseve të hapura arsimore

Si pasurim më i ri i resurseve të përgatitura në kuadër të projektit Resurset e hapura arsimore, është videoja e parë me emrin "Shpejtësia e zërit". Videoja është në dispozicion në maqedonisht dhe në shqip, dhe paraqet një tregim të shkurtër të animuar, ku janë të ilustruara disa fakte interesante për shpejtësinë e zërit.

Повеќе

Përmbajtje multimediale për sigurinë dhe privatësinë e fëmijëve në internet janë në dispozicion në 5 gjuhë

Në kuadër të projektit për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet Maqedonisë dhe Normandisë së ulët, u bë adaptim gjuhësor i resurseve multimediale për edukimin dhe ngritjen e vetëdijes së fëmijëve në lidhje me rreziqet potenciale në internet.

Повеќе

Film i shkurër i animuar për sajberdhunën

Filmi i animuar "Dhunuesi" flet për dukurinë e shpeshtë të frikësimit në mesin e të rinjve duke i përdorur celularët dhe internetin.

Повеќе

Infografik: E-mbeturinat në Ballkan

Mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike paraqesin kërcënim për mjedisin jetësor. Hulumtimet që janë bërë me qëllim që të përcaktohen sasitë dhe gjendja me menaxhimin e e-mbeturinave në Ballkan, tregojnë se edhe ky rajon ka problem të konsiderueshëm me menaxhimin e tyre të drejtë dhe me mbrojtjen e mjedisit jetësor. Në vazhdim japim një infografik me rezultate nga këto hulumtime, si dhe disa fakte dhe këshilla për menaxhim me e-mbeturinat.

Повеќе