Мени

Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA

Emri i projektit: Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA Qëllimi i projektit Projekti ka për qëllim ta rrisë pjesëmarrjen e organizatave qytetare (OQ) në formësimin dhe zbatimin e Agjendës Digjitale në Ballkanin Perëndimor.   Qëllimet specifike Rritja e kapacitetit të OQ-ve dhe mediave për t’u përballur me sfidat që lidhen me agjendën digjitale, duke u mundësuar të bëhen pjesëmarrës aktivë në këtë proces. Forcimi i rolit të OQ-ve për t’i ndihmuar institucionet shtetërore që ta shfrytëzojnë sa më mirë potencialin e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit (TIK), me qëllim të përmirësimit të cilësisë së...

Be cool, Be healthy, Do sports

Në kuadër të projektit “Be cool, Be healthy, Do sports”, nëpërmjet programit ERASMUS+, e në organizim të Agjencisë nacionale për të rinj të Maltës, së bashku me organizatat partnere nga Maqedonia -“Metamorfozis – Fondacioni për internet dhe shoqëri” dhe “Ballyfermot Youth service” nga Republika e Irlandës, 8 të rinj nga Maqedonia, në moshë prej 13 deri në 18 vjet do të marrin pjesë në trajnimin që do të realizohet në periudhën prej 24 nëntorit deri më 1 dhjetor të vitit 2018 në Maltë. Tema kryesore e projektit është të kuptohen dhe të analizohen ndikimet e sportit në jetën e të […]

D.A.T.A. – Analizë e të Dhënave për Transparencë dhe Llogaridhënie

Qëllimi është që të ndikohet në mënyrën në të cilën gazetarët dhe organizatat qytetare punojnë me të dhënat, gjegjësisht nëpërmjet gazetarisë së bazuar në të dhëna të sigurohet respektim i plotë i standardeve etike dhe profesionale, por edhe të krijohet vlera e shtuar nëpërmjet mënyrës inovative të prezantimit të rezultateve nga analizat e të dhënave.

Projekt për avancimin e turizmit bashkëkohor

Projekti për avansimin e turizmit bashkëkohor (STEP) është kontratë granti e IPA 2, programi i Bashkimit Evropian për bashkëpunim ndërkufitar, alokimet 2014-2015. Partnerët e projektit janë Metamorfozis, Fondacioni për Internet dhe Shoqëri, Qendra për zhvillim të regjionit planor të Pollogut dhe Këshilli I qarkut të Elbasanit. Kohëzgjatja e projektit: 27 muaj Qëllimet: Promovimi i një sektori turistik aktiv që përshtatet në mënyrë efektive ndaj nevojave të tregjeve vendore dhe ndërkombëtare Rritja e kapaciteteve të bizneseve turistike dhe ndërtimi i partneriteteve strategjike dhe bashkëpunimit në vend, rajon dhe më gjerë. Zgjerimi dhe rritja e qasjes ...

Storje hulumtuese: Kush ua lidh duart gazetarëve dhe si të zgjidhen ato – Masa e paraburgimit?

Qëllimi i projekt është të kontribuojë për rritjen e aftësisë mediatike, nëpërmjet edukimit publik të qytetarëve për atë se çka është gazetaria hulumtuese me analizë të shembujve konkretë në video-format. Nëpërmjet projektit do të gjenerohen përmbajtje të cilat do t’i përfshijnë sfidat me të cilat ballafaqohen gazetarët hulumtues, duke e prezantuar se në çfarë gjendjeje është gazetaria hulumtuese në këtë moment, pse është e tillë dhe si mund të përmirësohet. Grupi primar i synuar: Qytetarët e RM-së, shikuesit dhe lexuesit e mediave të përfshira dhe publiku i gjerë deri te i cili arrijmë nëpërmjet rrjeteve sociale. Grupi i dytë i ...

Projekti për pjesëmarrje qytetare (CEP)

Data e fillimit të projektit:  17 gusht, 2016                                            Data e mbarimit të projektit: 17 gusht, 2021 Buxheti (gjatë kohëzgjatjes të projektit):  $9,495,923 Zbatues:   East West Management Institute (EWMI), në partneritet me katër organizata lokale të shoqërisë civile: Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, Asociacioni për iniciativa demokratike (ADI), Fondacioni shoqëri e hapur Maqedoni (FSHHM) dhe Këshilli rinor nacional i Maqedonisë (KRNM). QËLLIMET Projekti për pjesëmarrje qytetare do të përforcojë angazhimin konstruktiv të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) në ...

DIGJITALIZIMI NË RADIOFIUZION NË RM

Projekti i hulumton dhe i analizon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me gjendjet aktuale, të cilat kanë ndodhur si rezultat i procesit të digjitalizimit në radiodifuzion. Njohuritë e fituara do të integrohen në një Dokument përfundimtar, i cili përveç të dhënave të mbledhura dhe analizave do të përmbajë edhe rekomandime për atë se në cilat drejtime do të duhet të avancohet digjitalizimi në radiodifuzion në të ardhmen. Ai do të jetë në dispozicion publik si botim i shtypur dhe onlajn dhe do të distribuohet deri te të gjitha institucionet relevante të vendit dhe ato ndërkombëtare.

Techsoup Balkans program për donacione softuerike

Techsoup Balkans, është program për donacione softuerike ku fondacioni Metamorfozis është organizate partnere për shtetet në vijim: Maqedoni Kosovë Shqipëri Në programin për donacione Techsoup Balkans, ofrohet një paletë e gjerë e produkteve softuerike për organizatat jofitimprurëse dhe për bibliotekat publike, të cilat mund t’i fitoni duke paguar vetëm një taksë administrative. Për t’u furnizuar me zgjidhjet softuerike nëpërmjet kësaj platforme si dhe për të marrë donacione, së pari duhet të regjistroheni nëpërmjet këtij linku: https://www.techsoupbalkans.org/al/user/register. Ky donacion është në dispozicion për organizatat jofitimprurëse që ...

Rrjeti i organizatave qytetare për të dhënat e hapura

Fondacioni Metamorphosis në bashkëpunim me Open Knowledge Foundation zbatojnë projektin “Rrjeti i organizatave qytetare për të dhënat e hapura” qëllimi i të cilit është krijimi i kapaciteteve të organizatave qytetare për promovim të axhendës së hapur, përmes formimit të Shkollës të të dhënave – Maqedoni. Projekti do ti inkurajojë organizatat qytetare, mediat dhe individët të cilët promovojnë ndryshime, ti kuptojnë dhe përdorin edhe të dhënat e hapura zyrtare të qeverisë dhe të tjera  me qëllim që të rrisë përgjegjshmërinë e qeverisë dhe të përmirësojë ofrimin e shërbimeve dhe rritjen e pjesëmarrjes qytetare në ...

Vërtetmatës

Vertetmates.mk, nëpërmjet një ekipi profesionistësh të lëmive përkatëse, i analizon premtimet e subjekteve politike dhe i prezanton ato në formë të përmbledhur që është e lehtë për t’u lexuar, së bashku me të dhëna statistikore sistematike. Çdo premtim i identifikuar vlerësohet sipas shkallës së realizimit: i realizuar, pjesërisht i realizuar dhe i parealizuar. Premtimet që nuk janë logjike ose janë thënë në mënyrë që nuk mundëson kontrollimin e tyre, janë shënuar si jokonsekuente. Duke u njoftuar me premtimet dhe me argumentet e dhëna në sqarime, qytetarët edukohen se si t’i lexojnë dhe si t’i interpretojnë programet dhe platformat, si dhe ...