Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA

Emri i projektit: Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA Qëllimi i projektit Projekti ka për qëllim ta rrisë pjesëmarrjen e organizatave qytetare (OQ) në formësimin dhe zbatimin e Agjendës Digjitale në Ballkanin Perëndimor.   Qëllimet specifike Rritja e kapacitetit të OQ-ve dhe mediave për t’u përballur me sfidat që lidhen me agjendën […]

Be cool, Be healthy, Do sports

Në kuadër të projektit “Be cool, Be healthy, Do sports”, nëpërmjet programit ERASMUS+, e në organizim të Agjencisë nacionale për të rinj të Maltës, së bashku me organizatat partnere nga Maqedonia -“Metamorfozis – Fondacioni për internet dhe shoqëri” dhe “Ballyfermot Youth service” nga Republika e Irlandës, 8 të rinj nga Maqedonia, në moshë prej 13 […]

D.A.T.A. – Analizë e të Dhënave për Transparencë dhe Llogaridhënie

Qëllimi është që të ndikohet në mënyrën në të cilën gazetarët dhe organizatat qytetare punojnë me të dhënat, gjegjësisht nëpërmjet gazetarisë së bazuar në të dhëna të sigurohet respektim i plotë i standardeve etike dhe profesionale, por edhe të krijohet vlera e shtuar nëpërmjet mënyrës inovative të prezantimit të rezultateve nga analizat e të dhënave.

Projekt për avancimin e turizmit bashkëkohor

Projekti për avansimin e turizmit bashkëkohor (STEP) është kontratë granti e IPA 2, programi i Bashkimit Evropian për bashkëpunim ndërkufitar, alokimet 2014-2015. Partnerët e projektit janë Metamorfozis, Fondacioni për Internet dhe Shoqëri, Qendra për zhvillim të regjionit planor të Pollogut dhe Këshilli I qarkut të Elbasanit. Kohëzgjatja e projektit: 27 muaj Qëllimet: Promovimi i një […]

Storje hulumtuese: Kush ua lidh duart gazetarëve dhe si të zgjidhen ato – Masa e paraburgimit?

Qëllimi i projekt është të kontribuojë për rritjen e aftësisë mediatike, nëpërmjet edukimit publik të qytetarëve për atë se çka është gazetaria hulumtuese me analizë të shembujve konkretë në video-format. Nëpërmjet projektit do të gjenerohen përmbajtje të cilat do t’i përfshijnë sfidat me të cilat ballafaqohen gazetarët hulumtues, duke e prezantuar se në çfarë gjendjeje […]

Projekti për pjesëmarrje qytetare (CEP)

Data e fillimit të projektit: 17 gusht, 2016 Data e mbarimit të projektit: 17 gusht, 2021 Buxheti (gjatë kohëzgjatjes të projektit): $9,495,923 Zbatues: East West Management Institute (EWMI), në partneritet me katër organizata lokale të shoqërisë civile: Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, Asociacioni për iniciativa demokratike (ADI), Fondacioni shoqëri e hapur Maqedoni (FSHHM) dhe […]

DIGJITALIZIMI NË RADIOFIUZION NË RM

Projekti i hulumton dhe i analizon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me gjendjet aktuale, të cilat kanë ndodhur si rezultat i procesit të digjitalizimit në radiodifuzion. Njohuritë e fituara do të integrohen në një Dokument përfundimtar, i cili përveç të dhënave të mbledhura dhe analizave do të përmbajë edhe rekomandime për atë se […]

Techsoup Maqedonia e Veriut, Shqipëri, Kosovë

Fondacioni Metamorfozis po zbaton programin e dhurimit të softuerit – TechSoup që nga viti 2014, duke mbështetur organizatat e shoqërisë civile në Maqedoninë e Veriut, Kosovë dhe Shqipëri. Programi ofron një gamë të gjerë produktesh softuerike për organizatat jofitimprurëse dhe bibliotekat publike, të cilëve u kërkohet të paguajnë vetëm një tarifë administrative. Këto donacione janë […]

Rrjeti i organizatave qytetare për të dhënat e hapura

Fondacioni Metamorphosis në bashkëpunim me Open Knowledge Foundation zbatojnë projektin “Rrjeti i organizatave qytetare për të dhënat e hapura” qëllimi i të cilit është krijimi i kapaciteteve të organizatave qytetare për promovim të axhendës së hapur, përmes formimit të Shkollës të të dhënave – Maqedoni. Projekti do ti inkurajojë organizatat qytetare, mediat dhe individët të […]

Vërtetmatës

Vertetmates.mk, nëpërmjet një ekipi profesionistësh të lëmive përkatëse, i analizon premtimet e subjekteve politike dhe i prezanton ato në formë të përmbledhur që është e lehtë për t’u lexuar, së bashku me të dhëna statistikore sistematike. Çdo premtim i identifikuar vlerësohet sipas shkallës së realizimit: i realizuar, pjesërisht i realizuar dhe i parealizuar. Premtimet që […]

Spektri politik

Spektri politik mundëson përcaktimin e orientimit të përgjithshëm politik të personave që testohen. Funksionon në atë mënyrë që jepet përgjigje në 60 pyetje, të ndara në 5 tërësi tematike. Pyetjet e përcaktojnë orientimin e përgjithshëm të personit që testohet sipas dy bazave: i majtë/i djathtë dhe liridashës/autoritar. Orientimi i personit do të paraqitet pasi ai […]

Liria e shprehjes dhe gjuha e urrejtjes

Projekti fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve të aktivistëve që tashmë punojnë në qëllime të veçanta, në mënyrë për të përmirësuar aftësitë e tyre për përdorimin e teknologjive të reja, të kombinuara me aftësi udhëheqëse dhe aftësi të mendimit kritik që nuk janë të siguruara nga sistemi arsimor shtetëror (retorikë, të shkruarit të bazuar në argumente). […]