Sistemi për Menaxhimin e Informatave të Rreme dhe Dezinformatave dhe Takime Informuese me Gazetarët

Qëllimi kryesor i projektit Integrimi i Sistemit për menaxhimin e informatave të rreme dhe dezinformatave në punën e institucioneve shtetërore, Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve të saj ndihmëse dhe ofrimi i mbështetjes për t’i përdorur ato në mënyrë më efektive gjatë adresimit të nevojave të qytetarëve.   Grupet e synuara Punonjësit shëndetësorë Gazetarët   Rezultatet […]

Транспарентност и отчетност на државните институции во Република Северна Македонија

Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ започна со спроведување на проектот „Транспарентност и отчетност на државните институции во Република Северна Македонија“, со цел да придонесе во процесите за подобрување на активната транспарентност на институциите на централно ниво. Проектните активности имаат за цел да придонесат кон подобро информирана јавност и поголема вклученост на граѓаните во процесот […]

ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjeti i Institucioneve të Hapura në Evropën Juglindore 2022

ACTION SEE (Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në rajon Evropën Juglindore) është rrjet i organizatave të shoqërisë civile që punojnë së bashku për të promovuar dhe për të siguruar përgjegjësi dhe transparencë të qeverisë në rajonin e Evropës Juglindore, për ta rritur potencialin për aktivizëm qytetar pjesëmarrjen e qytetarëve, për t’i promovuar […]

Mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale – ndërtimi i një ekosistemi gjithëpërfshirës (BE-ja)

PËRMBLEDHJE E BUXHETIT FUSHA – Mbrojtja e të dhënave personale Titulli i projektit – Mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale – ndërtimi i një ekosistemi gjithëpërfshirës Lloji i kontratës/Kategoria – 2021/429-271 Komponenti IPA / (kombëtar ose rajonal) – EIDHR Mbështetje për shoqërinë civile përmes skemave mbështetëse të bazuara në vendin e caktuar […]

Forcimi i shoqërisë civile përmes transformimit digjital

Qëllimet e projektit: Forcimi i kompetencave të punonjësve të Metamorfozis si edukatorë dhe trajnerë të të rriturve në lidhje me mjetet dhe qasjet e të mësuarit online dhe novatore; Forcimi i kapaciteteve të Fondacionit Metamorfozis për t’i edukuar organizatat e shoqërisë civile mbi transformimin dixhital dhe Përmirësimi i kapaciteteve të Metamorfozis për të zhvilluar bashkëpunim […]

Mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale – ndërtimi i një ekosistemi gjithëpërfshirës (ABA ROLI)

Qëllimi i përgjithshëm: Promovimi i zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në dizajnimin dhe ofrimin e shërbimeve digjitale me qëllim që ato të bëhen më të sigurta dhe më të qasshme për të gjithë qytetarët, veçanërisht për anëtarët e grupeve të margjinalizuara të prekura nga hendeku digjital. Qëllimet specifike: Institucionet e përmirësojnë […]

Qendra kundër dezinformatave në Ballkanin Perëndimor: ekspozimi i ndikimeve keqdashëse përmes gazetarisë mbikëqyrëse

Titulli e projektit: Qendra kundër dezinformatave në Ballkanin Perëndimor: ekspozimi i ndikimeve të rrezikshme përmes gazetarisë mbikëqyrëse Qëllimi kryesor i projektit Zbulimi i ndikimit keqdashës të huaj në Ballkanin Perëndimor duke ekspozuar dhe hartëzuar rrjedhën e dezinformatave dhe propagandës që buron nga aktorë të jashtëm në të gjithë rajonin. Qëllimet specifike Rritja e kapacitetit të […]

Verifikimi i fakteve për përparimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut drejt BE-së

Qëllimi i përgjithshëm i projektit Të rritet llogaridhënia e nëpunësve publikë dhe të promovohet angazhimi aktiv i qytetarëve të informuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke mundësuar bashkëpunim me më shumë palë të interesuara në procesin e reformave demokratike në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian (BE), përmes rritjes së ndikimit të politikave publike […]

Përgjigje e shpejtë ndaj dezinformatave për vaksinat

Emri i projektit: Përgjigje e shpejtë ndaj dezinformatave për vaksinat Qëllimet e projektit Të rritet prodhimi dhe shpërndarja e përmbajtjeve të verifikuara dhe edukative mediatike (që synon profesionistët e medias dhe publikun e gjerë); Të kërkohet transparencë nga autoritetet dhe të lehtësohet bashkëpunimi me mediat dhe shoqërinë civile; Të mundësohet bashkëpunimi i drejtpërdrejtë midis gazetarëve, […]

Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA

Emri i projektit: Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA Qëllimi i projektit Projekti ka për qëllim ta rrisë pjesëmarrjen e organizatave qytetare (OQ) në formësimin dhe zbatimin e Agjendës Digjitale në Ballkanin Perëndimor.   Qëllimet specifike Rritja e kapacitetit të OQ-ve dhe mediave për t’u përballur me sfidat që lidhen me agjendën […]

Be cool, Be healthy, Do sports

Në kuadër të projektit “Be cool, Be healthy, Do sports”, nëpërmjet programit ERASMUS+, e në organizim të Agjencisë nacionale për të rinj të Maltës, së bashku me organizatat partnere nga Maqedonia -“Metamorfozis – Fondacioni për internet dhe shoqëri” dhe “Ballyfermot Youth service” nga Republika e Irlandës, 8 të rinj nga Maqedonia, në moshë prej 13 […]

D.A.T.A. – Analizë e të Dhënave për Transparencë dhe Llogaridhënie

Qëllimi është që të ndikohet në mënyrën në të cilën gazetarët dhe organizatat qytetare punojnë me të dhënat, gjegjësisht nëpërmjet gazetarisë së bazuar në të dhëna të sigurohet respektim i plotë i standardeve etike dhe profesionale, por edhe të krijohet vlera e shtuar nëpërmjet mënyrës inovative të prezantimit të rezultateve nga analizat e të dhënave.